KKSH njofton Këshillin e Evropës për rastet e mosrespektimit të dygjuhësisë në Mal të Zi

Sot në Komunën e Tuzit zhvilluam një takim me ekspertët e Këshillit të Evropës, të cilët monitorojnë zbatimin e Konventës kuadër për mbrojtjen e gjuhëve të minoriteteve dhe pakicave kombëtare në Malin e Zi.

Në këtë takim raportuam për gjendjen aktuale të respektimit ose jo të dygjuhësisë në Mal të Zi, në ato komuna dhe institucione qendrore që parasheh ligji dhe konventa.
Me fakte dëshmuam për rastet e mosrespektimit të dygjuhësisë, sidomos në sinjalistikën rrugore, orientuese dhe toponiminë në zonat ku shqiptarët përbëjnë një numër të konsiderueshëm të popullatës, me theks të veçantë në komunat si Plava, Gucia, Tivari e Rozhaja, por gjithashtu, vlenë të përmendet edhe raportimi i rasteve pozitive.

Po ashtu, raportuam edhe për problematikën e gabimeve në përkthimet e teksteve shkollore, emrat e personazhëve ilustrues në tekste dhe toponiminë e përkthyer gabim, po në këto tekste.

Fotografia e Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve

Sa i përket arsimit, shqiptarët duhet të kenë përfaqësuesin e vet në Këshillin Kombëtar për Arsim të Malit të Zi, i cili duhet të propozohet nga Këshilli Kombëtar.

Theksuam edhe nevojën e themelimit të një zyreje për përkthime nga gjuha malazeze në atë shqipe dhe anasjelltas, të dokumenteve zyrtare, ligjeve, vendimeve, raporteve, përfundimeve etj., që miratohen nga organet e ndryshme vendimmarrëse. Kjo zyre duhet të themelohet sa më parë dhe funksionimi i saj të mbulohet nga Qeveria e Malit të Zi.

Këshilli Kombëtar edhe në të ardhmen do të raportojë me korrektësi për gjendjen e përdorimit të gjuhës shqipe aty ku e parasheh ligji dhe po ashtu me fakte do të bëjë vërejtjet e nevojshme në raportet përkatëse.

Fotografia e Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve
Fotografia e Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve
Fotografia e Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve
Fotografia e Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve
Shperndaje