Në flamurin dhe stemën e komunave Ligji nuk lejon simbole nacionale

Ligji për vetëqeverisjen lokale
neni 22

Komuna mund të ketë flamurin dhe stemën (simbolet).

Komuna mund të ketë edhe festën ( Dita e Komunës).

Forma dhe përmbajtja e simbolit dhe festës së Komunës përcaktohen me statutin e Komunës.

Simbolet kanë permbajtje e cila u përgjigjet karakteristikave historike, kulturore dhe natyrore të Komunës, dhe nuk mund të kenë formë të njëjtë ose të modifikuar sikur simbolet shtetërore, simbolet e popujve pakicë dhe pakicave tjera nacionale, as si simbolet e shteteve tjera, simbolet e partive politike, shoqërive afariste, institucioneve, personave juridik ose organizatave.

Për dispozitat statutare me të cilat përcaktohet forma dhe përmbajtja e simboleve dhe festës së Komunës, pëlqimin e jep qeveria.

Perdorimi i simboleve të Komunës rregullohet me vendim të Kuvendit të Komunës.

Shperndaje