Marrëveshja: Komuna e plot pa referendum, votimi në Parlament deri me 31 maj 2017

Portali Malësia.ME ka siguruar ”Aneksin 1” të marrëvehjes për koalicion paszgjedhor në mes të Partisë demokratike të socialisteve (DPS) dhe koalicionit ”Shqiptarët të Vëndosur” (Forca-UDSH-ASH) që është nënshkruar sotë.

Nënshkruesit e ”Aneksit 1” të marrëveshjes bien dakord:

1. Në seancën pranverore të Kuvendit të Malit të Zi, që fillon me 1 mars në vitin 2017, përmes ndryshimeve dhe plotësimit të ligjit në fushën e vetëqeverisjes lokale, të sigurohet krijimi i komunës së re Tuzi me kopetenca që i kanë komuanat tjera.

Afati për realizimin: më së largu deri më 31 maj, viti 2017.

2. Të sigurohet inplementimi i dispozitave ligjore për kthimin e Ullishtave në Valdanos ish-pronarve, të heqet nga zona e të Mirave Detare dhe të ndalohet çdo dhoj ndërtimi në të.

Afati për realizimin: Qershor, viti 2017.

3. Të jetë i rëndësishëm angazhimi programor i Qeverisë së re të Malit të Zi për hartimin dhe miratimin e Ligjit të ri për të Mirat Detare, duke respektuar kërkesat dhe rekomandimet e Komunës së Ulqinit, gjegjësisht përcaktimi i kufijve të ndërhyrjes si në komunat e tjera bregdetare të Malit të Zi, vija e ndërhyrjes për lumin Buna të përfshijë vetëm grykën e lumit Buna.

Afati për realizimin: 12 muaj nga formimi i qeverisë së re

4. Mbështetje për ndryshimin e një pjese të Ligjit zgjedhor që ka të bëjë me sigurimin e mandateve të garantuara për shqiptarët.

Afati për realizimin: në vazhdimësi që nga formimi i qeverisë së re.

5. Përdorimi i lirë dhe pa pëngesa i simboleve kombëtare,si dhe ndryshimet në ligjin ekzistues mbi rendin dhe qetësinë publike.

Afati për realizimin: 12 muaj nga formimi i qeverisë së re.

6. Kriporja e Ulqinit (Solana Ulcinj)

Të sigurohet prodhimi i kripës.
Kriporja e Ulqin, të shpallet Zonë e Mbrojtur natyrore (të përfshihet në listën ndërkombëtare të Ramsar dhe të shpallet Monument natyrorë në bazë të legjislacionit të Malit të Zi). Në zonën e Kriporës me plane dhe dokumente strategjike të sigurohet volarizimi turistik, pa ndërtim të objekteve akomoduese dhe banesore.

Afati për realizimin: në vazhdimësi që nga formimi i qeverisë së re.

7. Me planin hapsinor për Parkun Nacional Liqeni i Shkodrës të sigurohet trajtim i barabartë në aspektin e hartimit të objekteve që ka të bëjë me territorin e Parkut Nacional Liqeni i Shkodrës në pjesën e KU Tuz dhe Gollubovc.

Afati për realizimin: në vazhdimësi që nga formimi i qeverisë së re.

8. Të rishikohën kontratat e privatizimit në industrinë e turizmit të cilat nuk janë respektuar dhe të krijohën kushtet për investime në hotele.

Afati për realizimin: në vazhdimësi që nga formimi i qeverisë së re.

9. Qeveria e Malit të Zi të sigurojë kornizë adekuate institucionale për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore të shqiptarëve në Mal të Zi.

Afati për realizimin: 12 muaj nga formimi i qeverisë së re.

10. Zbatimi i parimeve të decentralizimit të pushtetit duke respektuar rekomandimet dhe standardet ndërkombëtare.

Afati për realizimin: 24 muaj nga formimi i qeverisë së re.

11. Miratimi i Planit Hapësinor të Komunës së Ulqinit duke respektuar kërkesat e Komunës së Ulqinit.

Afati për realizimin: 6 muaj nga formimi i qeverisë së re.

12. Shqyrtim i stausit të Komunës së Ulqinit në kuadër të planit hapësinor të Malit të Zi.

Afati për realizimin: 12 muaj nga formimi i qeverisë së re.

13. Shqyrtim i ligjislacionit rregullativ ekzistues në fushën e gjuetisë me një theks të veçantë në organizimin territorial të gjuetisë.

Afati për realizimin: 6 muaj nga formimi i qeverisë së re.

Anton-Gjokaj Autor: Anton Gjokaj

Shperndaje